ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA BADANIA

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017 i 2018

 

 

I.

 

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 4  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Centrum Sportowo - Rehabilitacyjne Słowianka w Gorzowie Wlkp., ul. Słowiańska 14 zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za:

 

1)        rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

2)        rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zawierającego wszystkie elementy określone w art. 83 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.)

 

II.

 

Informacje niezbędne do przygotowania oferty cenowej

za badanie sprawozdania finansowego

 

Firma

CENTRUM SPORTOWO - REHABILITACYJNE "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP

5992720727

REGON

211190023

KRS

0000051160

Adres

ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wlkp.

Struktura właścicielska

Miasto Gorzów Wielkopolski, 100% udziałów

Zarząd

Joanna Kasprzak-Perka – Prezes Zarządu

Łukasz Marcinkiewicz – Wiceprezes  Zarządu

Dominujący przedmiot działalności

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

 

III.

 

Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny.

 

3.    Zaleca się aby wszystkie kartki oferty były spięte oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.

 

4.    Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób oraz opatrzone podpisem osób uprawnionych.

 

5.    Oferta składana przez wykonawcę powinna zawierać nw. dokumenty oraz informacje:

 

·     Kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania min. informację o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu;

 

·     Oświadczenie o spełnieniu zasad zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;

 

·     Określenie składu zespołu osób, które będą przeprowadzały badanie, wraz z podaniem uprawnień biegłego rewidenta i wykazaniem znajomości przez osoby zagadnień i problematyki rachunkowości badanej jednostki;

·     Informację o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacenia składek.

 

6.    Brak wskazanych powyżej dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

IV.

 

Miejsce oraz termin składania ofert

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (za pośrednictwem poczty, kuriera lub też osobiście):

 

 

do dnia 20.10.2017 do godz. 15:00 *

 

*Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00.

 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy.

Dodatkowo oferta winna być oznaczona napisem:

 

OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FIANSOWEGO ZA ROK 2017 i 2018

 

Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca.

 

V.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty. Kryterium wyboru oferty

 

1.    Ceną oferty jest cena brutto.

2.    Cena powinna obejmować  przedmiot zamówienia, tj. usługę badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i  za rok 2018, uwzględniać wszelkie koszty związane z usługą stanowiącą przedmiot zamówienia oraz obciążenia podatkowe (VAT).

3.    Cenę należy podać w złotych polskich cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, oraz słownie.

4.    Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone.

5.    Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium:

 

CENA   100%

 

6.    Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w określonym przez zamawiającego terminie. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

7.    W toku oceny ofert zamawiający poprawia w ofercie oczywiste pomyłki pisarskie lub rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek.

 

8.    W toku badania i oceny ofert zamawiający może również żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI.

 

Pozostałe informacje

 

1.    Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej nastąpi po zatwierdzeniu wyniku postępowania przez CSR Słowianka.

2.    Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania.

3.    Wszelkie  informacje,  wnioski,  pytania  dotyczące  niniejszego  postępowania  prosimy  kierować drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

WZÓR UMOWY