Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. 

z siedzibą  w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 14

ogłasza konkurs ofert dla postępowania do 30 tys. euro  na zadanie pn.: „ Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji ” Modernizacja układu wentylacji mechanicznej hal basenowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym “SŁOWIANKA” w Gorzowie Wielkopolskim.

 

 1. Przedmiot zamówienia

 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na sprawowaniu funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach inwestycji: „Modernizacja układu wentylacji mechanicznej hal basenowych w Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym “SŁOWIANKA” w Gorzowie Wielkopolskim”  na podstawie załączonego opisu i harmonogramu czasowego.

Inżynier Kontraktu zostanie powołany na czas realizacji inwestycji.

 Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie przede wszystkim:

 czynności związane z wyborem projektanta

 1. czynności związane z wyborem generalnego wykonawcy,
 2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332 – ze zm).

Szczegółowy wykaz czynności:

 1. Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz pomoc w sporządzeniu dokumentacji przetargowej (Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami, w tym umową)  na wybór projektanta.
 2. Udział w przeprowadzeniu postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (określenie wymogów udziału w postępowaniu, udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców, ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, sporządzenie stosownych wezwań oraz dokumentów związanych z wyborem projektanta, a w razie konieczności aktywne wsparcie Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym) na  wybór projektanta.

3.     Weryfikacja posiadanego przez Zamawiającego Programu Funkcjonalno-Użytkowego  pod kątem zgodności z wymaganiami Zamawiającego oraz przydatności do ogłoszenia postępowania na wybór projektanta.

 1. Bieżąca współpraca z projektantem na poziomie rozwiązań technicznych.
 2. Opracowanie w porozumieniu z Zamawiającym Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz pomoc w sporządzeniu dokumentacji przetargowej (Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami, w tym umową) na  wybór generalnego wykonawcy.
 3. Udział w przeprowadzeniu wyboru generalnego wykonawcy, opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz kryterium wyboru ofert (postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa określenie wymogów udziału w postępowaniu, udzielanie odpowiedzi na zapytania wykonawców, ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, sporządzenie stosownych wezwań oraz dokumentów związanych z wyborem głównego wykonawcy, a w razie konieczności aktywne wsparcie Zamawiającego w postępowaniu odwoławczym) na wybór generalnego wykonawcy.
 4. Wszechstronna analiza kompletności i rzetelności przedstawianych ofert podwykonawców i dostawców, pod względem formalnym.
 5. Opiniowanie projektu umowy o roboty budowlane.
 6. Weryfikacja kompletności i aktualności wszelkich dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac.
 7. Opiniowanie i doradzanie Zamawiającemu we wszelkich działaniach w celu zabezpieczenia w stopniu uniemożliwiającym uniknięcia zaistnienia zdarzeń w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze bądź negatywne konsekwencje finansowe w stosunku do Zamawiającego.
 8. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest współpracować ze wszystkimi osobami wskazanymi przez Zamawiającego i regularnie utrzymywać z nimi kontakt dla zapewnienia postępu przygotowania do realizacji zadania.
 9. Udział we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych i innych spotkaniach na jakie zostanie zaproszony przez Zamawiającego, a w razie potrzeby będzie zwoływać takie spotkania.
 10. Udział w bieżących konsultacjach świadczonych w siedzibie Zamawiającego lub miejscu przez niego wyznaczonym, minimum jeden raz w tygodniu po dwie godziny przez okres od dnia podpisania umowy do wyboru generalnego wykonawcy. Natomiast po wyborze generalnego wykonawcy minimum cztery raz w tygodniu po 2 godziny do czasu podpisanie końcowego protokołu odbiorowego.
 11. Doradzanie Zamawiającemu w rozstrzyganiu wszelkich sporów lub różnic zdań,
  a także w rozstrzyganiu o zasadności wszelkich roszczeń związanych
  z przygotowaniem do realizacji zadania, w tym doradztwo i pomoc w związku
  z dowolnym postępowaniem arbitrażowym lub prawnym.
 12. Uzyskanie w razie potrzeby aktualnych warunków technicznych przyłączenia mediów i uzgodnień.
 13. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 14. Sporządzanie pisemnych informacji dla Zamawiającego w celach sporządzania raportów  dla Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.
 15. Sprawdzanie jakości materiałów wykorzystywanych do wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania.
 16. Sprawdzanie, odbiór (częściowy i końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów wentylacyjnych oraz udział w czynnościach odbioru przeprowadzonych robót i przekazanie ich do użytkowania.
 17. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń  budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.
 18. Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
 19. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania jakości robót, w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu.
 20. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń robót.
 21. Przystąpienie do czynności odbioru końcowego  w ciągu 7 dni  od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót wpisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru i   przekazania  kompletu Dokumentacji odbiorowej.
 22. Nadzór nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i porządku podczas realizacji robót.
 23. Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących użytych materiałów i wyrobów budowlanych.
 24. Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
 25. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów
  i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.
 26. Branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi ( w tym udział w przeglądach gwarancyjnych) oraz kontrola usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych wad i usterek.
 27. Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane.
 28. Pisemne informowanie zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania wraz ze wskazaniem uzasadnienia.
 29. Pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
 30. I inne wynikające z aktualnego prawa oraz dobrych praktyk.

 2. Kwalifikacje i uprawnienia

    Oferent winien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, a także  

    ubezpieczenie OC wynikające z przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów

    Budowanych, na co przedstawi odpowiednie dokumenty.

 3. Termin składania ofert

     Oferty należy składać do dnia 16.08.2017 do godz. 12.00 w sekretariacie CSR

    „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Słowiańska 14.

 4. Cena oferty

   Oferta powinna zawierać cenę za wszystkie usługi objęte umową, uwzględniać podatek

   VAT oraz inne wydatki związane z wykonaniem umowy.

 5. Osoby upoważnione do kontaktu

     Piotr Rogowski – Dyr. ds. technicznych i eksploatacji – tel.  607 536 339  

    e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

6. Odwołanie konkursu

     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podawania przyczyny.

 7. Załączniki do ogłoszenia

     Szczegółowy opis wraz z harmonogramem czasowym dostępny jest na stronie internetowej

    www.bip.slowianka.pl – w zakładce konkurs – inżynier kontraktu dla wentylacji

Na realizację przedsięwzięcia inwestor (CSR „Słowianka) uzyskał dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017”.

Gorzów Wielkopolski, 27 lipca  2017r.

 Pliki do pobrania